KOCAELİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1- DERNEĞİN ADI : KOCAELİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ : Kocaeli

MADDE 3- DERNEĞİN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN
SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:


Derneğin amacı, T.C. Anayasasında belirtilen cumhuriyetin niteliklerine bağlı kalarak sanayiciler ve işadamlarının kazanç paylaşma dışında;

a) İş, ettik, sosyal, kültürel, ticari ve mali sorunlar konularında çalışmalar yapmak,
b) Üyeleri arasında yoğun biçimde beraberlik ve işbirliği sağlamak, kuruluş amacı aynı olan federasyona üye sıfatıyla katılmak, kurmak ya da ayrılmak,
c) Ticaret ve sanayinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturacak araştırma merkezlerinin kurulmasını teşvik ve yardım etmek, bu işlerle uğraşan özel ve kamu niteliğindeki kuruluşlarla ve kişilerle işbirliğinde bulunmak,
d) Teknoloji üretimi ve üretimde rekabet gücünün arttırılması konularındaki ortak amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmektir.
e) Türkiye nin demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınıp ileri uygarlık düzeyine ulaştırılmasına Kocaeli sanayici ve işadamları olarak yardımcı olmaktır.

Çalışma alanı;

a) Uluslar arası faaliyette bulunabilir.
b) Genç girişimcileri teşvik eder, mesleki eğitimi özendirir, nitelikli sanayicileri ve işadamları yetiştirir ve sektör el sorunlara çözüm üretir. Bu yöndeki çalışmaları destekleyecek politikaların oluşturulması için karar odaklarını bilgilendirecek çalışmalar yapar.
c) Kendi alanında gerekli gördüğü kişiler ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğinde bulunur.
d) Kendi alanındaki konuların araştırılması, verilerin toplanması ve dokümantasyon çalışmalarını yapar, yaptırır ve gerektiğinde diğer kuruluşlarla ortak projeler üretir.
e) Kendi alanında çalışma grupları oluşturur, böylesi gruplara katılır, eğitim çalışmalarına katılır, eğitici günler, sempozyum, panel, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenler.
f) Kendi alanında sahip olduğu yetki ve bilgiler konusunda düzenli olarak güncelleştirilen diplomatik, yasamaya değin, idari yada hukuki belgeler bulundurur.
g) Dernek üyelerinin elde etmiş olduğu bilgileri, yargı kararlarını karışmış olduğu engelleri belgeleyerek, hem bu üyelerin hem de diğer kişilerin hukuki, ekonomik, teknik, bilimsel, sosyal, çevre, tüketici, eğitim, gençlik, vergilendirme, maliye, istihdam, insan hakları, teknoloji, üretim, uyum, refah, kalkınma, ticaret ve fikri mülkiyet hakları gibi konularda görebilecekleri zararları ve bunların yaptırımları ile yararları, sonuçları ile gelişmelerin araştırmalarını yapar, yaptırır, kolaylaştırır.
h) Amacına uygun yayın yapar.
ı) Fikri mülkiyet hakları, ticari ve teknik haklar ile taşınır/taşınmaz mallar satın alır, kiralar, satar veya diğer hukuki tasarruflarda bulunur.
j) Toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri destekler, sosyal yararı olan çalışmalara öncülük ve yardım eder.
k) Amacına uygun konuların araştırılması, geliştirilmesi ve tanımını yapar.
l) Fikri mülkiyet hakları ile ilgili konularda teknoloji transferi, lisans, devir gibi hukuki işlemlerin yapılmasında çevre, ortam ve bilinç sağlar.
m) Kendi alanındaki konularda üyelerini ve ilgili makamları bilgilendirir ve gerektiğinde yasal ve idari yollara başvurur.
n) Amacına uygun fuar, sergi gibi konularda üyelerini bilgilendirir, çalışmalarda bulunur, bu gibi etkinliklere katılır.
o) Her ülkede otoriter ve yetkili kuruluşlar nezrinde deneyim sonucu eksikliklerin tespit edildiği hususları yeniden gözden geçirir, hukuk, teknik, ekonomik, ticari ve sosyal işler gibi konulardaki düzenlemeleri iyileştirici çalışmalar yapar.
p) Yurt içinde amacı aynı olan federasyonun üye sıfatıyla kurulmasına katılır, kurulmuş olana katılır veya ayrılır.
r) Dünya pazarlarına açılımın hızlandırılması ve dengeli, hızlı bir sosyo ekonomik büyüme sürecinin devamlılığının sağlanabilmesi amacı doğrultusunda ihracatı teşvik edecek politikaları destekler.
s) İş dünyasının uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile önemli dış pazarlarda ve ticari bloklarda temsilcilikler açar.
ş) Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, genel kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan birlik, federasyon ve konfederasyonlara kurucu üye veya üye sıfatı ile katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye yönetim kurulu yetkili ve görevlidir.

Dernek, üyesi olduğu birlik, federasyon ve konfederasyonların tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Dernek temsilcileri üyeler arasından yönetim kurulu tarafından seçilir.

Dernek, üyesi olduğu birlik, federasyon ve konfederasyonların belirlediği yıllık aidatı, genel kurula sunulan bütçede yer verir ve öder. t) Lokal, sosyal tesis açar, işletir.

MADDE 4-DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI :

Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Sanayi ve işyeri kuruluşu sahibi, üst kademe yöneticiler ve Tüzel kişiler derneğe asli üye olabilirler.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler. Ayrıca bilim ve iş dünyasındaki gerçek kişilerden layık görülenlere, 10 yıl ve daha fazla fiili ve karşılıksız olarak derneğe hizmet edenlere, para ve malla bir defada veya peyderpey önemli sayılabilecek miktarda bağışta bulunan kişilere yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler genel kurula ve diğer toplantılara katılabilirler.

MADDE 5- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

1- Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
2- Geçen yılın yıllık aidatını ödemeyenler yazılı tebligattan sonra üç ay içerisinde, üyelikleri borçları tahsil edildikten sonra yönetim kurulu kararıyla düşürülür.

MADDE 6- ÜYELİK HAKLARI :

Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 1 ay önceden yazılı olarak müracaat etmek kaydı ile her üye istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz. Ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleştirmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Tüzel kişiler ise tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

MADDE 7-DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ :

Derneğin zorunlu organları

1- Genel Kurul,
2- Yönetim Kurulu,
3- Denetim Kurulundan oluşur.

Gerekli görüldüğünde genel kurulca başka organlarda oluşturulabilir, ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Dernekler 4721 sayılı medeni kanunun 60 ncı maddesinin son fıkrası gereğince derneğin kuruluşu dernek başkanlığına yazılı tebliği tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar ve organlarını teşekkül eder.

MADDE 8- GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI :

1- Genel kurul dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan ,
2- Yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya denek üyelerinin 1/5 nin yazılı iteği üzerene olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul toplantısı İKİ YILDA BİR MART ayı içerisinde yapılır.

Yönetim kurulu genel kurulu yazılı istem üzerine bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişiyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 9- ÇAĞRI USULU :

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde sebebi de belirtilerek tutanağa geçirilir. Yeniden alınacak olan yönetim kurulu kararı ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Bütün üyelerin gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 10 – TOPLANTININ YETER SAYISI :

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 11- TOPLANTI YERİ :

Genel kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir ilde yapılamaz.

MADDE 12- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

Dernek Genel Kurul Toplantıları kararda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazılı olarak bildirilen, gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak olan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen üye isim listesindeki adları karşısına imza atarak, toplantı yerine girerler. Tüzüğün 10. Maddesinde belirtilen çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ve katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler. Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 13- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 1/10?i tarafından görüşülmesi istenen maddeler gündeme alınması zorunludur.

MADDE 14- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Aşağıda yazılı hususları genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçimini yapmak.
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası.
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilen maddelerin kabul edilmesi,
5- Denek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6- Derneğin federasyona katılması ve ayrılması.
7- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması
8- Derneğin feshinin görüşülmesi.
9- Derneğin Şube açılmasına karar verilmesi.
10- Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 15- YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE YETKİLERİ :

Yönetim Kurulu 9 asil 9 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir. Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek,
2- Yönetim kurulu üyeleri aralarındaki ilk toplantısında bir başkan, başkan yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve beş üye seçerler.
3- Genel Kurul kararı ile şube açılmasına yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararını almak.
4- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
5- Türk vatandaşı olmayanların derneğin üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirmek,
6- 31.12 tarihi itibari ile Derneğin bir yıllık göstermiş olduğu faaliyetleri belirten yıllık genel beyannameyi ilk dört ay içerisinde mülki amirliğine vermek.
7- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendilerine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

MADDE 16 YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmaları sebebiyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 17 DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Denetleme kurulu aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve üyelerini belirler.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurul üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 18- GENEL KURUL TOPLANTISI VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Dernekler, genel kurulu izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerde aynı usule tabidirler.

MADDE 18/A DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ VE ÇALIŞMA USULÜ :

Danışma Kurulu 5 üyeden oluşur. Danışma Kurulunun üyeleri Genel Kurul tarafından 2 yıllık bir süre için seçilir. Danışma Kuruluna seçilebilmek için dernekte üyeliğin 3 yılını doldurması gereklidir.

Danışma Kurulu, kendi çalışma düzenini seçimden sonraki 15 gün içinde belirleyerek Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp, görüşlerini bildirebilir. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına diledikleri zaman katılabilirlerse de, oy hakları yoktur.

Danışma Kurulu, en az 6 ayda bir defa toplanmak zorundadır. Gerek duyulması halinde dernek başkanının talebi ile her zaman toplantıya çağrılabilir. Danışma Kurulu, gündemindeki konuları görüşerek Başkan ve Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar alır. Kurul toplantılarına dernek üyelerini görüşlerini almak üzere davet edebilir.

Kurulun başlıca görevleri:

- Kocaeli Sanayi ve iş hayatındaki sorunlar ve alınabilecek önlemlere ilişkin stratejiler tavsiye etmek,
- Derneğin tüzükte belirtilen amaçlara ulaşması için yöntem ve çalışmaları yönetim kuruluna tavsiye etmek,
- Bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması yoluyla dernek faaliyetlerine katkıda bulunmaktır.

MADDE 19- DERNEĞİN ŞUBESİ:

Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 20- ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI:

Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 1200,00 TL’dir. Bu miktar on iki eşit taksitle de ödenebilir. Yıllık aidat miktarı genel kurulca azaltılıp veya çoğaltılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkartılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildirler.

MADDE 21- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:

Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirliğinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az yirmi dört saat önce derneklere bildirilir.

Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 22- DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin gelirleri

1- Üye aidatları,
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferanslardan sağlanan gelirler,
3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
4- Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun alarak toplanan bağış ve yardımlardan ibarettir.

MADDE 23- DEFTER VE KAYITLAR:

Dernekler işletme hesabına göre defter tutarlar.Ancak,yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 bin YTL.yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse,takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutar. Bu defterleri Dernek Müdürlüğü biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterin ara tasdiki yapılmaz . Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterler, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda , her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

A) İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

1- Üye Kayıt Defteri,
2- Karar Defteri,
3- Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri,
4- İşletme Hesabı Defteri,
5- Demirbaş Defteri,
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri

B) BİLANÇO ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

1- Karar Defteri,
2- Üye Kayıt Defteri
3- Evrak Kayıt Defteri
4- Alındı Belgesi Kayıt Defteri
5- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı?na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 24- DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.


MADDE 25-ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan Alındı Belgeleri yönetmelikte belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı Belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin , belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı Belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

MADDE 26-YETKİ BELGESİ

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

MADDE 27- TAŞINMAZ MAL EDİNME:

Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

MADDE 28- TÜZÜK NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

Genel kurul kararı ile olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 ünün oyları ile görüşülür, buna göre;

1- Yönetim kurulunca kongre gündeminde yer verilmesi.
2- Yada genel kurulca toplantıda hazır bulunan üyelerden en az 1/10 tarafından divan başkanlığına önerge verilerek tüzük değişikliğinin gündeme alınması gerekir. Bu taktirde yönetim kurulu üyelerin hazırlayacağı tüzük değişikliği taslağı görüşülebilir. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğudur.

MADDE 29- DERNEĞİN FESHİ :

Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kulları üye tam sayısının iki katıdan az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 üçünün çoğunluğu ile verilir. Derneğin feshi Genel Kurul tarafından 5 gün içerisinde o yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 30- DERNEĞİN TASFİYESİ :

Feshi edilen veya münfesih haline gelen derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitlerin En Yakın Kızılay Şubesine Devredilir. Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamışsa, yahut Dernek mahkeme kararı ile fesih edilmişse, derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri derneğin kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip ve amacına en yakın derneğe devir edilir.

MADDE 31- DERNEĞİN LOKALİ :

Dernek lokali 5253 sayılı dernekler Kanununun 26.maddesi gereğince mahallin en büyük Mülki Amirliğine izin almak suretiyle açılır. Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Dernek lokalinde lokanta görünümünde olmamak kaydi ile aperatif ve içki verilir. kumar oynanmaz.

MADDE 32 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
gdpr-image
Size en uygun deneyimi sunmak için web sitemizdeki çerezleri kullanıyoruz. “Kabul Et” seçeneğine tıklayarak, TÜM çerezlerin kullanımına izin vermiş olursunuz.
Metni Görüntüle