DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI

1- Sanayi ve işyeri kuruluşu sahibi, üst kademe yöneticiler ve Tüzel kişiler derneğe asli üye olabilirler.

2- Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları ve özel kanunlarında kuramayacakları belirtilenler dışında fiili ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi, derneğe üye olma hakkına sahiptir.

3- Ancak, 2908 Sayılı Kanunun 4. üncü maddesinde belirtilen diğer Kamu hizmet görevlileri ise, 2908 sayılı kanunun 4. üncü maddesinin 2. inci fıkrasının 2-3 numaralı bentlerine affa uğramış olanlar bile, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanmaktan dolayı iflas gibi yüz kızartıcı suçları ile ihale ve alım satımlarına fesat karıştırma biriyle mahkum olanlar. T.C.K. nun 2. inci kitabının 1. inci babında yazılı suçları işlemesine aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkum olanlar T.C.K. nun 312.inci maddesinin 2. inci fıkrasında yazılı halk, sınıf, mezhep veya bölge farklılığı göstererek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek suçları ile aynı Kanunun 316, 317, 318 maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkum olanlar, herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç 5 yıl ve daha fazla cezasına mahkum olanlar ile diğer kanunların derneklere üye olmayacaklarını belirttiği kişiler, dernek üyesi olamazlar. 2908 sayılı kanunun 4. üncü maddesinin 2. inci fıkrasının 4. üncü maddesinde gösterilen T.C.K. nun 536 maddesinin 1,2,3,4 ve 5. inci fıkralarında yazılı siyasi ve ideolojik suçları işlemekten mahkum olanlar ve bu bentte belirtilen süresinde dernek üyesi olamazlar. Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türk Vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyeler için ikamet şartı aranmaz. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatların en çok 30 gün içinde üyeliğe kabulü veya reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

4- Ayrıca bilim ve iş dünyasındaki gerçek kişilerden layık görülenlere, 10 yıl ve daha fazla fiili ve karşılıksız olarak derneğe hizmet edenlere, para ve malla bir defada veya peyderpey önemli sayılabilecek miktarda bağışta bulunan kişilere yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler genel kurula ve diğer toplantılara katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

5- Derneğe tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı, genel müdür veya tüzel kişiliği temsile yetkili kimse oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili kuruluş tarafından 15 gün içinde yeniden belirlenir. Tüzel kişi temsilcisi ile gerçek kişi üye sıfatı aynı şahısta birleşemez. Aynı kişi birden fazla tüzel kişi üyenin temsilcisi olamaz. Tüzel kişi üyeler, dernek organlarına seçilebilirler. Bu taktirde organa seçilen tüzel kişi temsilcisinin herhangi bir nedenle ayrılması halinde, 15 gün içinde yeni temsilcinin ismen bildirilmesi istenir. Süresi içinde bildirimde bulunulmaması halinde, yerine ilk yedek üye organdaki göreve çağırılır.
gdpr-image
Size en uygun deneyimi sunmak için web sitemizdeki çerezleri kullanıyoruz. “Kabul Et” seçeneğine tıklayarak, TÜM çerezlerin kullanımına izin vermiş olursunuz.
Metni Görüntüle