KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği üyelerine /bağışçılarına/destekçilerine/tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerinin, kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

KİŞİSEL VERİLER
Dernek ile olan üyelik ilişkisine dayalı olarak, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, taşıt plakası vb. bilgiler

İletişim Bilgileri: Cep telefonu numarası, E-posta, Adres.

İşyeri Bilgileri: Dernek üyeliği kapsamında doldurmuş olduğunuz başvuru formu kapsamında zorunlu olmamakla birlikte isteğe bağlı olarak ilettiğiniz çalıştığınız kurum ve pozisyon bilgileri.

Eğitim Bilgileri: Dernek üyeliği kapsamında doldurmuş olduğunuz başvuru formu kapsamında zorunlu olmamakla birlikte isteğe bağlı olarak ilettiğiniz mezun olduğunuz/halen okuduğunuz okul ve bölüm bilgileri. Uzmanlık alanınız ve sertifika bilgileriniz.

Müşteri Bilgisi (Dernek üye Bilgisi): Hizmetlerimizden faydalanan üyelere ait bilgiler (ör. üye no, meslek bilgisi, vb.)
Müşteri İşlem Bilgisi (Dernek/Bülten üye Bilgisi):

Finansal Bilgi: Derneğin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler

Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Çekilen Fotoğraflar ve Videolar, ses kayıtları,

Diğer Bilgiler: (İmza vb.) Metin içerisinde yukarıda sayılı veriler gerçek kişi üyelerimize ve tüzel kişi üyelerimizin gerçek kişi temsilcilerine ait olduğu ölçüde KVKK kapsamında kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler bu metin içerisinde birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, üyelik başvurunuz sırasında ve sonrasında yazılı, sözlü olarak veya elektronik ortamda tarafımıza iletmeniz halinde, internet formları aracılığıyla, katılmış olduğunuz etkinlikler, eğitimler ve projeler sırasında çekilen fotoğraf, video ve ses kayıtları vasıtası ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat gereğince, Dernek Tüzüğü’nde ayrıntılı olarak belirtilen dernek kuruluş amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, gerektiğinde açık rızanız ile aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?
- Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,

- Derneğin genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, komisyon toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi,

- Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- Derneğin tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi,

- Derneğin faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi,

- Dernek içi iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi,

- Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası,

- Dernek faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi,

- Derneğe ait veya Derneğin kullanımına tahsis edilmiş tüm mekanların ve tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini,

- İdari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması,

- Mevzuat kapsamında Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması, raporlanması, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, sözleşmelerin gerekliliklerinin yerine getirilmesi,

- 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, - Derbis Kayıt işlemlerinin yerine getirilmesi,

- Üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi,

- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.

- Üye memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni projeler ve etkinlikler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, projeler ve etkinliklere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,

- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

- Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

- İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

- İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

- Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

- Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

- Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

- Organizasyon ve etkinlik Yönetim süreçlerinin Yürütülmesi,

- Yasal ve Düzenleyici Gereksinimlerin Yerine Getirilmesi,

- Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

- Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?
KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği üyelerine ve çalışanlarına, iş ortaklarına, hizmet ve servis sağlayıcılarına, kanunen yetkili yurtiçi kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine aktarılabilmektedir. Yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?
KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmekte olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre verinin işlenmesini gerektiren amaç süresince veya dernek üyeliğiniz boyunca ve dernek üyeliğinin sona ermesinden itibaren 10 (on) yıllık süre içinde işlenecektir. Bu sürelerin bitiminde verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
- Kişisel veri sahibi olarak,

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileribilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişiselverilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için link üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formu Körfez Mh. Ankara Karayolu Cd. No:24 İzmit KOCAELİ adresine bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği ile irtibata geçebilirsiniz. Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman bilgi@kosiad.org adresine mail yoluyla başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.


VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ
KOCAELİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Adres :  Körfez Mh. Ankara Karayolu Cd. No:24 İzmit/KOCAELİ
Web Adresi :  www.kosiad.org
E-Posta :  bilgi@kosiad.org
gdpr-image
Size en uygun deneyimi sunmak için web sitemizdeki çerezleri kullanıyoruz. “Kabul Et” seçeneğine tıklayarak, TÜM çerezlerin kullanımına izin vermiş olursunuz.
Metni Görüntüle